Kwaliteit van zorg

Q & A

Wat is een praktijkkeurmerk?

| Om aan de buitenwereld te laten zien dat er op de praktijk kwaliteit geleverd wordt, kan een praktijk een keurmerk krijgen. Onafhankelijke organisaties die dat proces van het verkrijgen van een keurmerk (accreditering) begeleiden zijn KEMA-keur en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) zorgt voor een jaarlijkse audit, het onderzoek of de praktijk goed functioneert. Er wordt gecontroleerd of de gestelde doelen met betrekking tot de verbeterplannen zijn gehaald en er wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de gestelde minimumeisen. Lees meer »

Q & A

Is het recht op behandeling onbegrensd?

|

Het recht op behandeling wordt afgeleid onder meer van artikel 22 van de Grondwet. In dit artikel staan inspanningsverplichtingen voor de overheid geformuleerd. In het eerste lid van dit artikel staat: ’De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.’ Is dit recht op behandeling onbegrensd?

Lees meer »

Q & A

Hoe check ik of de praktijk nog werkt volgens de nieuwste inzichten?

| Wanneer alle protocollen geschreven zijn is er om de zoveel tijd controle nodig om te kijken of de werkwijze nog wel geschiedt volgens de nieuwste inzichten. Is de beschreven manier van handelen nog steeds de beste? Zijn er nieuwe hulpmiddelen op de markt? Zijn er meer medewerkers die deze handelingen mogen uitvoeren? Hoe doen we dit? Het Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk geeft antwoord. Lees meer »